ชมรมนิสิต ชมรมนิสิต

ตามข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย มีการกำหนดให้นิสิตสามารถจัดตั้งชมรมได้

โดยปัจจุบันมีชมรมนิสิตดังนี้

๑. ชมรมต้นกล้าธรรม

๒. ชมรมพุทธศิลป์

๓. ชมรมทักษิณสัมพันธ์

๔. ชมรมเทศน์แหล่อีสาน

templevector